Togi Makabe
Michael Elgin
Juice Robinson
Minoru Suzuki
Kazuchika Okada
Hirooki Goto
Toru Yano
Hiroshi Tanahashi
YOSHI-HASHI
Kenny Omega
Bad Luck Fale
Tama Tonga
Tomohiro Ishii
Tetsuya Naito
SANADA
EVIL
Satoshi Kojima
Yuji Nagata
Zack Sabre, Jr.
Kota Ibushi